बन तथा बाताबरण संरक्षण सम्बन्धि सामुदायिक बन उपभोक्ता समूह तथा अन्य नगरबासीहरुमा नगरपालिकाको बिशेष अनुरोध