६ नं वडा समितिको कार्यालय

नाम पद मोवाइल नं.
श्री कृष्ण कुमार बस्नेत वडा अध्यक्ष ९८१६३१६३६२
श्री विष्णु कुमार लिम्बु वडा सदस्य ९८१८७११०८५
श्री विजय मण्डल चन्द्रवंशी वडा सदस्य ९८०५३३४७०७
श्री शान्ता थापा वडा सदस्य ९८१९३६८४४६
श्री उज्वलता बयलकोटी वडा सदस्य ९८६८७८९५३३
श्री तारानिधि सापकोटा वडा सचिव ९८४२०९७१०४

 

 

 

 

 

 

क्षेत्रफलः १२.२ वर्ग कि.मि

Nepali
Population: 
महिलाः ३२६६ पुरुषः ३५९३ जम्माः ६८५९
Ward Contact Number: 
९८४२०९७१०४
Weight: 
0