योजना सम्झौता गर्न

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
कागजात मिलेमा १ देखि २ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
योजना सम्झौता इस्तिमेट बमोजिम २ लाख सम्मको वडा समितिको कार्यालय बाट सम्पन्न हुने र ५ लाख सम्मको योजना सम्झौता प्रक्रिया सिफारीस गरि प्रमाणितको लागि नगर कार्यपालिकाको कार्यालय पठाउने र ५ लाख देखि माथिका सबै नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बाट गरिने।
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निर्माण समिति गठन भइको माईनुट
  • लगत इस्तिमेट
  • समितिको छाप
  • समिति पदाधिकारीको नागरिकताको फोटोकपी
  • कन्टिव्युसन भए बैकंमा दाखिला गरेको स्लीप