व्यक्तिगत घटना दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ देखि २ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा समितिको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन सम्म निशुल्क त्यस पछि तोकिय बमोजिमको रकम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सुचना फारम विवरण
  • सुचकको नागरिकता प्रमाणपत्र
  • सुचना दर्ता हुने स्थान भन्दा फरक ठेगाना भएको हकमा बसाईसराई प्रमाणपत्र