अत्यावश्यक बाहेकका सेवा तत्काल स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना......