पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको "समुहगत कृषि उत्पादन व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८"